خمردرحدورد
104 بازدید
تاریخ ارائه : 8/10/2013 7:51:00 PM
موضوع: فقه و اصول

حد نوشیدن انواع مسکرات، هرچند به مقدار اندک، هشتاد تازیانه است.فردی که دو بار شراب نوشیده و هر بار حد خورده، بار سوم بنابر قول مشهور، و بار چهارم بنابر قول برخی، کشته می‏شود.زمان اجرای حدّ پس از رفع حالت مستی شرابخوار است.
چنانچه دو شاهد؛ یکی بر نوشیدن شراب و دیگری بر قی کردن آن شهادت دهند، حدّ جاری می‏شود. در ثبوت حدّ در فرض شهادت هر دو شاهد بر قی کردن، اختلاف است.
برخی گفته‏اند: کسی که خمر را حلال می‏شمارد و آن را می‏نوشد، حاکم شرع از او می‏خواهد توبه کند. در صورت توبه حدّ بر او جاری می‏گردد و در صورت امتناع کشته می‏شود. برخی، حکم چنین کسی را حکم مرتد دانسته‏اند که بین فطری و ملّی و مرد و زن تفاوت وجود دارد. فروشنده خمری که شغل خود را حلال می‏داند، بنابر اجماع ادعا شده، توبه داده می‏شود و در صورت خودداری کشته می‏شود. هرچند برخی در این فرض نیز حکم ارتداد را جاری دانسته‏اند. اگر فروشنده شغل خود را حلال نداند تنها تعزیر می‏شود.
حلال شمردن نوشیدن و فروش غیر خمر از دیگر مسکرات- به جهت ضروری نبودن حرمت آنها بین مسلمانان- موجب ارتداد و ثبوت حدّ قتل نخواهد بود.