چراماهی بدون پولک حرام است؟
438 بازدید
تاریخ ارائه : 3/19/2013 4:20:00 PM
موضوع: فقه و اصول

چراماهی بدون پولک حرام است؟

همانطور که میدانید علم موید احکام دین ماست.دانشمندان اروپایی در تحقیقات و آزمایشات خود دریافتندکه ماهیان بدون فلس جهت تحمل فشارآب خصوصا در اعماق پایینتر ناچارهستندکه ادرار خودرابه مدت طولانی حبس کنند.لذااین موضوع سبب سمی شدن گوشت این ماهیها شده و استفاده از این ماهیها در طی حتی یک دوره زمانی کوتاه سبب بروز بیماریهای گوارشی و ...خواهدشد.


- ماهی های حلال:

آزاد، قزل آلا، کولی سفید، سیم، کپور، حشام، حاش، کوله، تلاجی، لامی، اردک ماهی، کفال، سوف، سیاه کولی و سفید کولی


-ماهی های حرام:

سه خاری، گرزک، فوگل، اسب ماهی، ارّه ماهی، لقمه ماهی، تاس، اوزون بورون و شیپ ماهی