مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:دائی زاده
پست الکترونیک:mahdi_dae@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق